Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Triple Nine;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Triple Nine in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Triple Nine ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Triple Nine: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consument aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Triple Nine georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Triple Nine gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Triple Nine.

  Artikel 2 – Wie zijn wij?

  Bharti Textilia BV (“Triple Nine”)
  Koningin Wilhelminaplein 29
  1062 HJ Amsterdam
  • E-mailadres: contact@tripleninefashion.com.
  • KvK nummer: 51017180.
  • BTW-identificatienummer: NL823049024B01.
  • Telefoonnummer: 0204120415.

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Triple Nine en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Triple Nine en Consument.
   2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
   3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

    Artikel 4 – Het aanbod

    1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Triple Nine gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Triple Nine niet.
    3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
    4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Triple Nine kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
    5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
     • de prijs inclusief belastingen;
     • de eventuele kosten van aflevering;
     • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
     • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
     • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
     • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
     • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
     • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
     • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
     • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
     • de gedragscodes waaraan Triple Nine zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
     • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

    Artikel 5 – De overeenkomst

    1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Triple Nine onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Triple Nine is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
    3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Triple Nine passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Triple Nine daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    4. Triple Nine kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Triple Nine op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    5. Triple Nine zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    6. het bezoekadres van de vestiging van Triple Nine waar de Consument met klachten terecht kan;
    7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Triple Nine deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

     Artikel 6 – Herroepingsrecht

     Bij levering van producten:

     1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
     2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Triple Nine retourneren, conform de door de Triple Nine verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

      Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

      1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
      2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Triple Nine dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

       Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

       1. Triple Nine kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Triple Nine dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
       2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
       3. die door Triple Nine tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
       4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
       5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
       6. voor producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

        Artikel 9 – De prijs

        1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
        2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
        3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Triple Nine dit bedongen heeft en:
         1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
         2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
        4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
        5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Triple Nine niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

         Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

         1. Triple Nine staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Triple Nine er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
         2. Een door Triple Nine, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Triple Nine kan doen gelden.
         3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Triple Nine schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
         4. De garantie geldt niet indien:
          • De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
          • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Triple Nine en/of op de verpakking/waslabel behandeld zijn;
          • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
         5. Indien een product beschadigd of defect is verzonden zullen wij de retour kosten voor rekening nemen alléén t.w.v. van het product dat defect/beschadigd is. Indien de klant meerdere items wenst te retourneren en hierbij de kosten voor het retourneren hoger zijn, vergoeden wij nog steeds enkel het product dat beschadigd/defect is. Retourkosten die wij vergoeden zijn de goedkoopste kosten.

          Artikel 11 – Levering en uitvoering

          1. Triple Nine zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
          2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
          3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
          4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Triple Nine het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
          5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Triple Nine zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
          6. Indien de Consument een of meerdere pre-order producten bestelt, wordt de gehele bestelling verzonden op het moment dat alle producten op voorraad zijn.

           Artikel 12 – Betaling

           1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
           2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Triple Nine te melden.
           3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Triple Nine behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

            Artikel 13 – Klachtenregeling

            1. Triple Nine beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
            2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de goederen heeft ontvangen en de gebreken heeft geconstateerd.
            3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.